Ένωση των Οικονομικών Πανεπιστημίων της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης και της Παρευξείνιας Ζώνης

 

  • POSTPONED 10th SCF International Conference
  Institutional, Economic and Social Impacts of Globalization and Liberalization.
  9-11 April 2019, Usak, Turkey
 • 8th SCF International Conference
  The Economic and the Social Impacts of the Globalization and the Liberalization.
  10-13 October 2019, Antalya , Turkey
  Proceedings will be available here soon
 • 7th SCF International Conference
  The Future of the European Union and Turkey - European Union Relations.
  11-13 April 2019, Usak, Turkey
  Proceedings here
 • 6th SCF International Conference
  Economic and Social Impacts of Globalization and Liberalization
  October 11-13, 2018 Antalya, Turkey
  Proceedings here
 • 5th SCF International Conference
  Social and Economic Impacts of Globalization and Future of European Union
  September 5-7, 2018, University of Montenegro
  Proceedings available here

Τελευταία ενημέρωση: : 01/04/2021